1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ซัพพอตและส่งเสริมการขาย)

 

วันที่ลงประกาศ : 15 กรกฎาคม 2563

ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป : 

     1. บริหารทีมงานขาย และดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าให้บรรลุตามเป้าหมาย

     2. การเข้าพบและจัดประชุมเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

     3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่

     4. งานส่งเสริมการเกษตร ควบคุมดูแลการผลิต พืช ผัก ผลไม้ และให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ

     5. วางแผนการทดลองและติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้

การศึกษา : ปริญญาตรี

เงินเดือน : ตามความสามารถและผลงาน

คุณสมบัติ :

     1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตร พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

     2. เพศชาย 25 – 30 ปี

     3. มีประสบการณ์ในด้านพืชไร่ พืชสวน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

     4. มีประประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     5. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

     6. มีทักษะการใช้ MS Office ได้ดี

     7. สามารถขับรถยนต์ได้ หากมีรถยนต์เป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : รับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคใต้และหากทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :
     1. ประวัติส่วนตัว (Resume)พอสังเขป
     2. สำเนาบัตรประชาชน
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน
     4. ผลการศึกษา (Transcript)
     5. รูปถ่ายไม่เป็นทางการ  2 รูป
     6. ผลงานต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ(ถ้ามี)
     7. ส่งคลิปมาแนะนำตัวได้แบบสั้นๆ ให้เห็นถึงตัวตนของผู้สมัครมากที่สุด

สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ : 
     1. ประกันสังคม
     2. ชุดแบบฟอร์มพนักงาน
     3. ปรับเงินเดือนตามความสามารถและผลงาน
     4. เวลาพักก่อนเริ่มงาน 30 นาที  (08.00 – 08.30) พักกลางวัน 60 นาที และเวลาพักระหว่างการทำงาน 15 นาที (15.00 – 15.15)
     5. วันหยุดประจำปี และวันลาพักผ่อน

วิธีการรับสมัครงาน :

     1. สมัครผ่าน Email : antika.ji@fooktiengroup.co.th

     2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 1292  ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 8:30 – 17:00 น.