att2

ผลิตภัณฑ์ "กรดซิลิคอน" ได้รับรางวัล "นวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา" ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ดีเด่น

กรดซิลิคอน (H4SiO4) คืออะไร

     กรดซิลิคอน มีสูตรทางเคมี  H4SiO4 จึง ทำให้ละลายน้ำได้ ขั้นตอนการใช้พืช พืชจะดูดขึ้นไปพร้อมกับ น้ำและธาตุอาหารชนิดต่างๆ ต่อมาน้ำระเหยออกทางผิว แต่กรดซิลิคอนไม่ระเหย จึงสะสมอยู่ที่ผิวพืช เมื่อมีมากขึ้นก็กลายเป็นผลึกควอร์ท โอปอล หรือเปลี่ยนเป็นซิลิเกต ซึ่งทำให้ผิวของพืชแข็งแกร่ง ต่อต้านเพลี้ย หนอน รา ไส้เดือนฝอยดีขึ้น และยังทำให้พืชไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ ทำให้รสชาติดี