กรดซิลิคอน (H4SIO4) คืออะไร    ทำไม! พืช ผัก ผลไม้ ทุกชนิดจึงต้องการ?

        กรดซิลิคอน มีสูตรทางเคมี  H4SiO4 จึง ทำให้ละลายน้ำได้ ขั้นตอนการใช้พืช พืชจะดูดขึ้นไปพร้อมกับ น้ำและธาตุอาหารชนิดต่างๆ ต่อมาน้ำระเหยออกทางผิว แต่กรดซิลิคอนไม่ระเหย จึงสะสมอยู่ที่ผิวพืช เมื่อมีมากขึ้นก็กลายเป็นผลึกควอร์ท โอปอล หรือเปลี่ยนเป็นซิลิเกต ซึ่งทำให้ผิวของพืชแข็งแกร่ง ต่อต้านเพลี้ย หนอน รา ไส้เดือนฝอยดีขึ้น และยังทำให้พืชไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ ทำให้รสชาติดี

        คำอธิบายถึงกรดซิลิคอนว่าทำไมถึงใช้ถึง 30% ในดินที่เสื่อมโทรมและหมดคุณภาพ และทำไมเมื่อใช้แล้วสามารถทำให้ดินที่หมดคุณภาพ กลับมามีคุณภาพเหมือนดินที่เปิดป่าใหม่ ๆ ในดินที่เปิดป่าใหม่ ๆ จะมีส่วนผสมของแร่ธาตุครบทุกๆชนิดที่พืชต้องนำมาใช้ในการเจริญเติบโต และแร่ธาตุเหล่านั้นยังทำให้ต้นพืชมีคุณภาพไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ โดยเฉพาะแร่ธาตุกรดซิลิคอนมีคุณสมบัติพิเศษ เช่นป้องกันเชื้อโรค ป้องกันแมลงและเพิ่มรสชาติ เพิ่มผลผลิต

        ดังนั้น ดินที่เสื่อมโทรมจากการวิจัยของนักวิชาการจากประเทศไต้หวันและประเทศอเมริกา พบว่า ในดินที่เสื่อมโทรมจะต้องใช้กรดซิลิคอนถึง 30% ธาตุอาหารรองชนิดต่างๆ 10% ใช้ NPK อย่างละ 20% ถึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตขึ้นมาจากเดิมถึง 1 เท่าตัว และยังป้องกันโรค แมลงได้เหมือนดินที่เปิดป่าใหม่ ๆ

ดังนั้นคำว่า “กรดซิลิคอน” จึงได้มา 2 ทาง ดังนี้

     1. ได้มาจากเศษซากพืชที่ย่อยสลายแล้ว

     2. ได้มาจากการนำซิลิคอน หรือซิลิก้า มีสูตรทางเคมี คือ SiO2 มาแปรเป็นกรดซิลิคอน ซึ่งเมื่อแปรแล้วจะมีสูตรเป็น H4SiO4 คือ กรดซิลิคอน

     เนื่องจากซิลิก้า หรือซิลิคอน SiO2 คือ ธาตุหยาบที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมด เมื่อเกษตรกรนำซิลิก้าไปใช้ ก็จะทำให้ดินร่วนซุยอยู่บ้าง ดังนั้นการนำซิลิคอน หรือซิลิก้า ไปแปรรูปเป็นกรดซิลิคอนจะมีวิธีการที่ยุ่งยาก ขออธิบายดังนี้ การนำซิลิก้าหรือบางคนเรียกว่า ซิลิคอน มีสูตรทางเคมีคือ SiO2 ซึ่งเป็นธาตุหยาบเมื่อนำไปแปรรูปเป็นธาตุละเอียด ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ 100% ก็จะมีสูตรเป็น H4SiO4 หรือเรียกว่า “กรดซิลิคอน”

     หากเป็นรูปน้ำจะเรียกว่า “ซิลิซิคแอร์ซิค” ซึ่งมีสูตรทางเคมีคือ H4SiO4 เพราะ ฉะนั้นเกษตรกรอย่าสับสน มีผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามว่าได้เอาซิลิคอนไปใช้ เมื่อใช้แล้วไม่ได้ผล จะใช้ให้ได้ผลได้อย่างไร เมื่อท่านนำทรายไปใช้ ทรายมีอยู่ 5 กลุ่ม ใหญ่ ๆ ดังนี้

     1. ทรายแก้วนำไปผลิตกระจก และเครื่องใช้ต่างๆ มีซิลิก้าเกือบ 100%

     2. ทรายหิน เป็นหินภูเขา ซึ่งมีซิลิก้าสูงถึง 80-90%

     3. ทรายทั่วๆไป คือดินร่วนปนทราย

     4. ทราย ปากแม่น้ำ ซึ่งเป็นทรายมีส่วนผสมของธาตุอาหารต่างๆ ซึ่งทับถมกันมาเป็นล้านๆปี ทรายกลุ่มนี้เท่านั้นที่สามารถนำไปแปรรูปเป็น “กรดซิลิคอน” ชนิดผงและชนิดเม็ดเท่านั้น

     5. ทรายเกิดจากภูเขาไฟ เรียกว่า “ซีโอไลท์” ก็นำมาใช้ได้บ้าง แต่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรส่วนมากจะนำไปใช้ในบ่อกุ้ง

 

กรดซิลิคอนชนิดเม็ดและชนิดผง ผลิตได้แต่เพียงผู้เดียว คือ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด เท่านั้น

มีเหตุผล 4 ประการ ที่ทำให้เลือกใช้ปุ๋ยกรดซิลิคอน

     ประการที่ 1 คือ กรดซิลิคอนจะไปช่วยเสริมให้ต้นไม้แข็งแรง ช่วยป้องกันโรคพืช แมลง ศัตรูพืช และลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา อันเนื่องมาจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ

     ประการที่ 2 คือ ช่วยรักษาดิน ซึ่งเป็นผลจากปฎิกิริยาเคมี จะช่วยทำให้ดินมีความอุมดสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการช่วยควบคุมคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน ทั้งกายภาพและด้านเคมีและรักษาสภาพความสมบูรณ์ของแร่ธาตุ ในดินที่พืชสามารถจะดูดซับได้

     ประการที่ 3 คือ ปุ๋ยกรดซิลิคอนสามารถทำให้พืช ผัก ผลไม้ ไม่แปรเปลี่ยนสายพันธุ์ ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีรสชาติที่ดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะในนาข้าว และข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา เมื่อใช้แล้วสามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รักษาโรคหน้ายางตายนึ่งได้ผล 100% ซึ่งโรคนี้ไม่มีสารอะไรมารักษาได้ และข้อที่ดีที่สุดคือ รักษาปาล์มที่เป็นโรคกะเทยได้ผล 100% เช่นเดียวกัน

     ประการที่ 4 คือ เหตุผลทางด้านนิเวศวิทยา อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความปลอดภัยจะใช้กรดซิลิคอน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของเสียอันเนื่องมาจากการผลิต จากเหตุผลประการทั้งปวงนี้ ปุ๋ยกรดซิลิคอน H4SiO4 จึงสมควรจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายให้มากขึ้นเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ข้อสำคัญ แร่ที่นำมาผลิตจะต้องมีส่วนผสมของ Au ฉะนั้นกรดซิลิคอนที่ใช้แร่ SiO2 + Au จะต้องมี บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด (แห่งประเทศไทย) เท่านั้นที่ผลิตได้แต่เพียงผู้เดียวของโลก

ขั้นตอนการแปรรูปจากธาตุหยาบเป็นธาตุละเอียด เพื่อให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

     1. นำแร่ธาตุ ซึ่งมีส่วนประกอบ แร่ซิลิก้า (SiO2 + Au) 95% และมีส่วนผสมของแร่ทองคำ 99 ppm

     2. นำมาผ่านกระบวนการทางความร้อนโดยการเผาด้วยอุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส

     3. จากนั้นนำมาสเปรย์ด้วยกรดฟอสฟอริก (H3PO4) จะได้กรดซิลิคอน (ออโธซิลิค, H4SiO4) ซึ่งเป็นธาตุละเอียดที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

     4. เมื่อได้กรดซิลิคอนแล้ว ก็นำมาผสมกับแร่ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชให้ครบถ้วน

     5. ผ่านกระบวนการผสมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชทั้ง 8 กลุ่ม

มีคำถามว่า.. “ในป่าใหญ่ กรดซิลิคอนหรือ สารออโทซิลิซิค ได้มาอย่างไร่ ?”

           คำตอบ.. มีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง ในกลุ่มจุลินทรีย์ทั้ง 8 กลุ่ม เรียกว่า “จุลินทรีย์ไรโซปัส” ซึ่งสามารถผลิตกรดชนิดหนึ่ง ขึ้นมาทำให้แร่ SiO2 ค่อย ๆ ละลายจากธาตุหยาบ ซึ่งพืชนำไปใช้ไม่ได้ หลังจากจุลินทรีย์แปรเป็นธาตุละเอียดแล้ว พืชจึงสามารถนำไปใช้ได้