074-357727-30 หรือ 092-3636-914info@fooktiengroup.co.th

Brands - fooktien group

orthosilicic acid fertilizer (h4sio4)

สารปรับปรุงดิน
Soil conditioner
พืชรวม
Secondary nutrients
กลุ่ม ธาตุอาหาร รอง-เสริม
Secondary & Micro nutrients
ปุ๋ยอินทรีย์
Organic fertilizer

chemical fertilizer + h4sio4(filler)

Standard chemical fertilizer

High formula + Secondary nutrients

Low formula + Secondary nutrients

aquatic fertilizer (foliar feeding)

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ OM 20%
เทใจ สูตร 1
เทใจ สูตร 2
เทใจ สูตร 3

aquatic treatments (Foliar spray)

Wood vinegar
FT-99 (Sticky agent)