074-357727-30 หรือ 092-3636-914info@fooktiengroup.co.th

Brands - fooktien group

orthosilicic acid fertilizer (H4Sio4)

สารปรับปรุงดิน
Soil conditioner
พืชรวม
Secondary nutrients
กลุ่ม ธาตุอาหาร รอง-เสริม
Secondary & Micro nutrients
ปุ๋ยอินทรีย์
Organic fertilizer

Chemical fertilizer + h4sio4(filler)

Standard chemical fertilizer

High formula + Secondary nutrients

Low formula + Secondary nutrients

Aquatic fertilizer (foliar feeding)

Organic fertilizer OM 20%
Tae-Jai (Formula 1)
Tae-Jai (Formula 2)
Tae-Jai (Formula 3)

Aquatic treatments (Foliar spray)

Wood vinegar
Super spreader agent