074-357727-30 หรือ 092-3636-914info@fooktiengroup.co.th

Brands - fooktien group

orthosilicic acid (h4sio4)

สารปรับปรุงดิน
Soil conditioner
พืชรวม
Secondary nutrients
กลุ่ม ธาตุอาหาร รอง-เสริม
Secondary & Micro nutrients
ปุ๋ยอินทรีย์
Organic fertilizer

Mhor fertilizer + h4sio4 (filler)