pH คืออะไร
pH คืออะไร

pH (พี-เอช) คือ หน่วยวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

bn5

       *** หรือวัดด้วยวิธีใช้ปากกาวัด pH ***

        pH น้อยกว่า 7 แสดงว่า “ดินเป็นกรด”

        pH เท่ากับ 7 แสดงว่า “ดินเป็นกลาง”

       pH มากกว่า 7 แสดงว่า “ดินเป็นด่าง”

ทำไมต้องวัด pH?

  • ทำให้รู้ว่าดินมีสภาพกรดหรือด่าง ?
  • ทำให้รู้ว่าดินเหมาะสำหรับปลูกพืชชนิดใด ?
  • ทำให้รู้ว่าปุ๋ยที่ใส่นั้นละลายได้ดีหรือไม่ ?ph1ช่วง pH ที่เหมาะสำหรับการปลูกพืช คือ ph 5.5 – 7.0          โทษมหันต์ หากในดินมีปูนหลากหลายชนิดสะสมอยู่ เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ ปูนขาว ปูนแคลเซียม ปูนเหล่านี้จะสะสมอยู่หลายปี ปูนเหล่านี้จะทำให้ดินเป็นด่าง เมื่อดินเป็นด่าง พืชจะมีอาการบ้าใบ ไม่มีผลผลิต เมื่อไม่มีผลผลิต เกษตรกรจึงยากจน          ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างให้ผู้ที่เห็นแก่ได้ โดยไม่คำนึงถึงเกษตรกรว่าใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น พูดได้คำเดียวใช้แล้วพืชจะใบเขียว ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเกษตรกรก่อนซื้อปูนมาใช้ ควรปรึกษาก่อนซื้อทุก ๆ ครั้ง