หมอข้าว เซฟซอยล์ สูตร 1 ตราม้าเงา

คุณประโยชน์

-แก้ปัญหาข้าวชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตต่ำ

ขนาดบรรจุ 1 ลัง(6 ขวด)