พันธุ์พืชและอุปกรณ์

บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัด    1292 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   โทร.074-357727-30    แฟ๊กซ์   074-357731