3.ปุ๋ยธาตุอาหารรอง-เสริม

ปุ๋ยธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริม
หมายเหตุ  ราคาสินค้าอาจจะแตกต่างตามแต่ละพื้นที่ ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าขึ้นลงปุ๋ย  และโปรโมชั่นในแต่ละพื้นที่