8.ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ NPK+ธาตุอาหารรอง+ธาตุอาหารเสริม+OM10%

หมายเหตุ  ราคาสินค้าอาจจะแตกต่างตามแต่ละพื้นที่ ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าขึ้นลงปุ๋ย  และโปรโมชั่นในแต่ละพื้นที่

แสดง 7 รายการ