2.กลุ่มธาตุอาหารรอง พืชรวม

2.กลุ่มธาตุอาหารรอง พืชรวม เม็ด ผง
หมายเหตุ  ราคาสินค้าอาจจะแตกต่างตามแต่ละพื้นที่ ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าขึ้นลงปุ๋ย  และโปรโมชั่นในแต่ละพื้นที่

แสดง 2 รายการ