เข้าสู่ระบบหน้าแรก กรดซิลิคอน คือ ?
กรดซิลิคอน คือ ? PDF พิมพ์ อีเมล

กรดซิลิคอน (H4SiO4) คืออะไร ?

          ทำไม! พืช ผัก ผลไม้ ทุกชนิดจึงต้องการ?

          กรดซิลิคอน มีสูตรทางเคมี  H4SiO4 จึง ทำให้ละลายน้ำได้ ขั้นตอนการใช้พืช พืชจะดูดขึ้นไปพร้อมกับ น้ำและธาตุอาหารชนิดต่างๆ ต่อมาน้ำระเหยออกทางผิว แต่กรดซิลิคอนไม่ระเหย จึงสะสมอยู่ที่ผิวพืช เมื่อมีมากขึ้นก็กลายเป็นผลึกควอร์ท โอปอล หรือเปลี่ยนเป็นซิลิเกต ซึ่งทำให้ผิวของพืชแข็งแกร่ง ต่อต้านเพลี้ย หนอน รา ไส้เดือนฝอยดีขึ้น และยังทำให้พืชไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ ทำให้รสชาติดี

        คำอธิบายถึงกรดซิลิคอนว่าทำไมถึงใช้ถึง 30% ในดินที่เสื่อมโทรมและหมดคุณภาพ และทำไมเมื่อใช้แล้วสามารถทำให้ดินที่หมดคุณภาพ กลับมามีคุณภาพเหมือนดินที่เปิดป่าใหม่ ๆ ในดินที่เปิดป่าใหม่ ๆ จะมีส่วนผสมของแร่ธาตุครบทุกๆชนิดที่พืชต้องนำมาใช้ในการเจริญเติบโต และแร่ธาตุเหล่านั้นยังทำให้ต้นพืชมีคุณภาพไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ โดยเฉพาะแร่ธาตุกรดซิลิคอนมีคุณสมบัติพิเศษ เช่นป้องกันเชื้อโรค ป้องกันแมลงและเพิ่มรสชาติ เพิ่มผลผลิต

        ดังนั้น ดินที่เสื่อมโทรมจากการวิจัยของนักวิชาการจากประเทศไต้หวันและประเทศอเมริกา พบว่า ในดินที่เสื่อมโทรมจะต้องใช้กรดซิลิคอนถึง 30% ธาตุอาหารรองชนิดต่างๆ 10% ใช้ NPK อย่างละ 20% ถึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตขึ้นมาจากเดิมถึง 1 เท่าตัว และยังป้องกันโรค แมลงได้เหมือนดินที่เปิดป่าใหม่ ๆ


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ กรดซิลิคอน ในเครือบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป


ดังนั้นคำว่า “กรดซิลิคอน” จึงได้มา 2 ทาง ดังนี้

 1. ได้มาจากเศษซากพืชที่ย่อยสลายแล้ว

 2. ได้มาจากการนำซิลิคอน หรือซิลิก้า มีสูตรทางเคมี คือ SiO2 มาแปรเป็นกรดซิลิคอน ซึ่งเมื่อแปรแล้วจะมีสูตรเป็น H4SiO4 คือ กรดซิลิคอน

        เนื่องจากซิลิก้า หรือซิลิคอน SiO2 คือ ธาตุหยาบที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมด เมื่อเกษตรกรนำซิลิก้าไปใช้ ก็จะทำให้ดินร่วนซุยอยู่บ้าง ดังนั้นการนำซิลิคอน หรือซิลิก้า ไปแปรรูปเป็นกรดซิลิคอนจะมีวิธีการที่ยุ่งยาก ขออธิบายดังนี้ การนำซิลิก้าหรือบางคนเรียกว่า ซิลิคอน มีสูตรทางเคมีคือ SiO2 ซึ่งเป็นธาตุหยาบเมื่อนำไปแปรรูปเป็นธาตุละเอียด ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ 100% ก็จะมีสูตรเป็น H4SiO4 หรือเรียกว่า “กรดซิลิคอน”

        หากเป็นรูปน้ำจะเรียกว่า “ซิลิซิคแอร์ซิค” ซึ่งมีสูตรทางเคมีคือ H4SiO4 เพราะ ฉะนั้นเกษตรกรอย่าสับสน มีผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามว่าได้เอาซิลิคอนไปใช้ เมื่อใช้แล้วไม่ได้ผล จะใช้ให้ได้ผลได้อย่างไร เมื่อท่านนำทรายไปใช้ ทรายมีอยู่ 5 กลุ่ม ใหญ่ ๆ ดังนี้

 1. ทรายแก้วนำไปผลิตกระจก และเครื่องใช้ต่างๆ มีซิลิก้าเกือบ 100%

 2. ทรายหิน เป็นหินภูเขา ซึ่งมีซิลิก้าสูงถึง 80-90%

 3. ทรายทั่วๆไป คือดินร่วนปนทราย

 4. ทราย ปากแม่น้ำ ซึ่งเป็นทรายมีส่วนผสมของธาตุอาหารต่างๆ ซึ่งทับถมกันมาเป็นล้านๆปี ทรายกลุ่มนี้เท่านั้นที่สามารถนำไปแปรรูปเป็น “กรดซิลิคอน” ชนิดผงและชนิดเม็ดเท่านั้น

 5. ทรายเกิดจากภูเขาไฟ เรียกว่า “ซีโอไลท์” ก็นำมาใช้ได้บ้าง แต่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรส่วนมากจะนำไปใช้ในบ่อกุ้ง


กรดซิลิคอนชนิดเม็ดและชนิดผง ผลิตได้แต่เพียงผู้เดียว คือ

บริษัทฟุกเทียนกรุ๊ป (ผลิตภัณฑ์ตราม้าเงา) จำกัด เท่านั้น


  

กรดซิลิคอน + แร่ทองคำ

          คำว่า “กรดซิลิคอน” มีสูตรทางเคมี คือ H4SiO4 คำว่า “ซิลิก้า” หรือ ซิลิคอน มีสูตรทางเคมี คือ SiO2 ในเมื่อมีสูตรทางเคมีแตกต่างกัน คุณประโยชน์ย่อมที่จะแตกต่างกัน ซิลิก้า หรือซิลิคอน หรือทรายทั่ว ๆ ไป ทราบกันว่าทรายมีสูตรทางเคมีคือ SiO2 โดยทั่ว ๆ ไป ทรายจะนำมาถมที่ก่อสร้างหากมีเปอร์เซ็นต์ดินดีก็จะนำไปทำกระจกหรือแก้ว ทรายเป็นธาตุหยาบที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ แต่สำหรับกรดซิลิคอน มีสูตรทางเคมี คือ H4SiO4 คือ ธาตุละเอียดที่พืชทุกชนิดสามารถนำไปใช้ได้เลย

          ปกติ ในพื้นที่ป่าใหม่ในดินจะมีกรดซิลิคอนอยู่ กรดซิลิคอนได้มาจากไหน ก็มาจากใบไม้ เศษซากพืชที่ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทับถมกันมานาน ใบไม้และในซากพืชทุกชนิดจะมีกรดซิลิคอนอยู่ เมื่อทับถมกันนานเข้าจะมีกรดซิลิคอนในดินที่เปิดป่าใหม่เท่านั้น เมื่อพืชใช้กรดซิลิคอนแล้ว พืชจะแข็งแรง เชื้อโรคและแมลงไม่สามารถเข้าทำลายพืชได้ แต่เมื่อพืชใช้ไปนาน ๆ เข้า กรดซิลิคอน ในดินก็จะหมดไปจากดิน เป็นต้นเหตุทำให้ดินเสื่อมโทรม


มีเหตุผล 4 ประการ ที่ทำให้เลือกใช้ปุ๋ยกรดซิลิคอน

 1. ประการที่ 1 คือ กรดซิลิคอนจะไปช่วยเสริมให้ต้นไม้แข็งแรง ช่วยป้องกันโรคพืช แมลง ศัตรูพืช และลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา อันเนื่องมาจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ

 2. ประการที่ 2 คือ ช่วยรักษาดิน ซึ่งเป็นผลจากปฎิกิริยาเคมี จะช่วยทำให้ดินมีความอุมดสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการช่วยควบคุมคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน ทั้งกายภาพและด้านเคมีและรักษาสภาพความสมบูรณ์ของแร่ธาตุ ในดินที่พืชสามารถจะดูดซับได้

 3. ประการที่ 3 คือ ปุ๋ยกรดซิลิคอนสามารถทำให้พืช ผัก ผลไม้ ไม่แปรเปลี่ยนสายพันธุ์ ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีรสชาติที่ดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะในนาข้าว และข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา เมื่อใช้แล้วสามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รักษาโรคหน้ายางตายนึ่งได้ผล 100% ซึ่งโรคนี้ไม่มีสารอะไรมารักษาได้ และข้อที่ดีที่สุดคือ รักษาปาล์มที่เป็นโรคกะเทยได้ผล 100% เช่นเดียวกัน

 4. ประการที่ 4 คือ เหตุผลทางด้านนิเวศวิทยา อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความปลอดภัยจะใช้กรดซิลิคอน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของเสียอันเนื่องมาจากการผลิต จากเหตุผลประการทั้งปวงนี้ ปุ๋ยกรดซิลิคอน H4SiO4 จึงสมควรจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายให้มากขึ้นเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ข้อสำคัญ แร่ที่นำมาผลิตจะต้องมีส่วนผสมของ Au ฉะนั้นกรดซิลิคอนที่ใช้แร่ SiO2 + Au จะต้องมี บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด (แห่งประเทศไทย) เท่านั้นที่ผลิตได้แต่เพียงผู้เดียวของโลก


กำเนิดกรดซิลิคอน H4SiO
4

ต้นเหตุความยากจนของเกษตรกรเกิดจากสาเหตุใด?

          เมื่อ.. บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ได้ทราบถึงต้นเหตุของความยากจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ทำให้บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ได้พยายามศึกษาหาวิธีการแก้ไข โดยนำเอาต้นพืชในป่าใหม่ เช่นต้นไม้ที่สิ้นอายุขัยแล้ว กำลังผุและดินที่ยังบริสุทธิ์ เป็นดินที่เปิดป่าใหม่ ๆ เป็นต้น ส่งไปวิเคราะห์ยังต่างประเทศ เปรียบเทียบกับดินเก่า (ดินที่หมดคุณภาพ) กับดินใหม่ที่เพิ่งเปิดป่าใหม่ ๆ ว่าแตกต่างกันอย่างไร เมื่อผลการทดสอบออกมา พบว่าดินที่เปิดป่าใหม่ ๆ ดินที่ยังบริสุทธิ์อยู่ จะมีแร่ธาตุสำคัญครบทั้ง 6 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มที่ 1   ดินใหม่ ๆ มี N-P-K ที่พืชต้องการใช้อยู่ครบ

 2. กลุ่มที่ 2   ดินใหม่ ๆ มีอินทรีย์วัตถุ หรือ (OM) ที่พืชต้องการใช้อยู่

 3. กลุ่มที่ 3   ดินใหม่ ๆ มีธาตุอาหารรอง ที่พืชต้องการใช้อยู่ครบ

 4. กลุ่มที่ 4   ดินใหม่ ๆ มีธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการใช้อยู่ครบ

 5. กลุ่มที่ 5   ดินใหม่ ๆ มีจุลินทรีย์ทั้ง 8 กลุ่มที่พืชต้องการใช้อยู่ครบ

 6. กลุ่มที่ 6   ข้อสำคัญ คือ ดินใหม่ ๆ มีออโทซิลิซิค H4SiO4 หรือกรดซิลิคอนที่พืชต้องการใช้อย่างยิ่งอยู่ครบ เนื่องจากมีจุลินทรีย์กลุ่มบาซิลลัส ซึ่งสามารถผลิตกรดอินทรีย์และอนินทรีย์ออกมาละลายแร่ซิลิเกตซึ่งมีซิลิคอน (SiO2) เป็นองค์ประกอบอยู่ให้ละลายออกมา ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ฉะนั้นเมื่อเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีมาก ๆ เข้า จึงทำให้จุลินทรีย์ตายลง เมื่อจุลินทรีย์ตายไปจึงไม่สามารถละลายซิลิคอนให้พืชนำไปใช้

          ดังนั้น ดินในช่วงแรก ๆ ที่เสื่อมจึงต้องใช้ปุ๋ย N-P-K เข้าไปเสริม ตอนเสริมใหม่ ๆ ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นมา แต่ยิ่งใช้ N-P-K ใช้มาก ๆ เข้าและใช้ไปนาน ๆ ก็จะทำให้ผลผลิตตกต่ำลงเหมือนดังเช่นทุก ๆ วันนี้  เมื่อผลผลิตตกต่ำนั่นแหล่ะเป็นต้นเหตุของความยากจน

          ท่านลองสังเกตใหม่ว่า...ป่าใหญ่ ๆ ไม่เคยใช้สารเคมี หรือ ปุ๋ยเคมีเลย ทำไมพืชถึงงามและชาวเขาไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี หรือ สารเคมี ทำไมเขาถึงอยู่ได้ เพราะชาวเขามีแปลงปลูกพืชหลายแปลง อย่างต่ำมี 8-10 แปลง พอแปลงแรกเสื่อม เขาก็ย้ายไปแปลงที่ 2 และ 3 พอครบ 10 ปีก็ย้ายกลับมาแปลงที่ 1 ใหม่ เพราะแปลงที่ 1 ปล่อยว่างทิ้งไว้ครบ 10 ปี จุลินทรีย์จะช่วยแปรสภาพให้ดินอุดมสมบูรณ์ ฉะนั้น ชาวเขาจึง ทำไร่เลื่อนลอยแบบหมุนเวียน

กระบวนการผลิต "ปุ๋ยกรดซิลิคอน"

ขั้นตอนการแปรรูปจากธาตุหยาบเป็นธาตุละเอียด เพื่อให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

 1. นำแร่ธาตุ ซึ่งมีส่วนประกอบ แร่ซิลิก้า (SiO2 + Au) 95% และมีส่วนผสมของแร่ทองคำ 2.99 ppm
 2. นำมาผ่านกระบวนการทางความร้อนโดยการเผาด้วยอุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส
 3. จากนั้นนำมาสเปรย์ด้วยกรดฟอสฟอริก (H3PO4) จะได้กรดซิลิคอน (ออโธซิลิค, H4SiO4) ซึ่งเป็นธาตุละเอียดที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
 4. เมื่อได้กรดซิลิคอนแล้ว ก็นำมาผสมกับแร่ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชให้ครบถ้วน
 5. ผ่านกระบวนการผสมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชทั้ง 8 กลุ่ม


มีคำถามว่า.. ในป่าใหญ่ กรดซิลิคอนหรือ สารออโทซิลิซิค ได้มาอย่างไร่

             คำตอบ.. มีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง ในกลุ่มจุลินทรีย์ทั้ง 8 กลุ่ม เรียกว่า "จุลินทรีย์ไรโซปัส" ซึ่งสามารถผลิตกรดชนิดหนึ่ง ขึ้นมาทำให้แร่ SiO2 ค่อย ๆ ละลายจากธาตุหยาบ ซึ่งพืชนำไปใช้ไม่ได้ หลังจากจุลินทรีย์แปรเป็นธาตุละเอียดแล้ว พืชจึงสามารถนำไปใช้ได้

  


 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: reseller hosting packages movie stars Valid XHTML and CSS.