วิธีการใช้ปุ๋ย กรดซิลิคอนที่ผลิตโดยบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด
ต้องมีการวัดค่า พี-เอช ในดิน

  • พี-เอช ต่ำกว่า 4 ให้ใช้กรดซิลิคอนเม็ดปรับปรุงดิน ไร่ละ 50 กก.จากนั้นค่อยใช้กรดซิลิคอนชนิดเม็ด 50% + ปุ๋ยเคมี 50% เมื่อผสมเสร็จค่อยนำไปใช้ โดยใช้เท่ากับที่เคยใช้ปุ๋ยเคมี จะทำให้ประหยัดปุ๋ยเคมี
  • พี-เอช 4.5-6.5 ให้ใช้ปุ๋ยกลุ่มหมอแทน
  • พี-เอช สูงกว่า 6.5 ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสูง สูตร 120% เช่น  1. 15-15-15  2. 25-7-7  3.หากเป็นนาข้าวใช้ 16-20-0 ถ้าเป็นยางที่ตัดแล้วควรใช้ 20-8-20 หรือ 15-7-18 เป็นต้น

ห้ามฝังกลบ

วิธีใช้ปุ๋ยทุก ๆ สูตรให้ถูกต้อง  และได้ผล 100%  มีวิธีใช้ดังต่อไปนี้
1.วิธีใช้ในพืชยืนต้น
เช่น ยาง ปาล์ม กาแฟ ผลไม้ทุก ๆ ชนิดหรือไม้ยืนต้น ทุก ๆ ชนิด วิธีใช้ให้หว่านตามร่อง หรือหว่านรอบโคนต้น โดยหว่านรอบ ๆ ทรงพุ่ม เมื่อหว่านเสร็จแล้วไม่ต้องกลบ
ข้อห้ามเด็ดขาด  
สำหรับไม้ยืนต้นทุก ๆ ชนิด  คือห้ามขุดหลุมหรือฝังกลบ ถ้าฝังกลบปุ๋ยจะออกฤทธิ์ได้ช้ามาก เหตุผล อ่านในตอนท้าย ๆ ทำไมถึงไม่ให้ฝังกลบ
2.วิธีใช้ในพืชไร่  เช่น  มันสำปะหลัง อ้อย  พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด และผัก ทุก ๆ ชนิด ไม้ดอกทุก ๆ ชนิด หรือพืชตระกูลกินหัวทุก ๆชนิด เช่น หอม กระเทียม หรือมันฝรั่ง มันเทศ  เป็นต้น ให้หว่านไปทั่ว ๆ หว่านให้กระจายไปตามโคนต้น  ห้ามหว่านเป็นกระจุก  เมื่อหว่านเสร็จแล้วสามารถใช้ดินกลบบาง ๆ ได้
ข้อห้ามเด็ดขาด   ห้ามขุดหลุมฝังปุ๋ยโดยเด็ดขาด

ทำไมปุ๋ยในเครือ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ถึงฝังกลบไม่ได้ มีเหตุผลดังนี้

1.เป็นปุ๋ยที่ออกฤทธิ์ช้า  หากรากพืชไม่ดึงปุ๋ยไปใช้  ปุ๋ยจะอยู่ที่เดิมไม่สลายตัวไปไหนจึงห้ามฝังกลบ
2.เมื่อปุ๋ยออกฤทธิ์ช้า หากเกษตรกรนำไปใช้  ใช้แล้วพืชจะเขียวนาน  เพราะปุ๋ยจะค่อย ๆ ออกฤทธิ์ เมื่อออกฤทธิ์ช้าจึงห้ามกลบ
3.เมื่อหว่านปุ๋ยในเครือ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ที่ผลิตโดยใช้วิธีนาโนเทคโนโลยีผลิต จะมีสารเกาะหน้าดิน เมื่อฝนตกจะไม่ไหลไปกับน้ำ ถ้าฝังกลบปุ๋ยจะอยู่กับที่จึงไม่ควรฝังกลบ
4.ปุ๋ยในเครือ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ยังมีสารกระจายปุ๋ย ที่ผสมอยู่ในเนื้อปุ๋ย คำว่าสารกระจายปุ๋ยก็คือ  เปรียบเทียบให้เกษตรกรทราบดังนี้  เมื่อเอาน้ำมันหยดใส่น้ำ น้ำมันจะกระจายไปรอบ ๆ  ปุ๋ยในเครือบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ก็เหมือนกัน เมื่อเกษตรกรหว่านปุ๋ยลงดินพอกระทบความชื้น ก็จะกระจายไปทั่ว ๆ ทำให้รากพืชดึงปุ๋ยมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ถ้าฝังกลบสารกระจายปุ๋ยจะไม่ทำงาน
5.ข้อสำคัญ ปุ๋ยในเครือ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด มีแร่ธาตุอาหารทุก ๆ ตัว อยู่ครบ เมื่อใช้แล้วดินที่เสื่อมสภาพ จะกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ ใช้ครบ 3 ปี  ดินจะดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ ๆ  ถ้าฝังกลบแร่ธาตุอาหารจะกระจายไม่ทั่วถึง
6.ปุ๋ยในเครือ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่ 20 กว่าสายพันธุ์ ถ้าฝังกลบจุลินทรีย์จะทำงานไม่เต็มที่
7.ข้อดีที่สุดก็คือ ใช้แล้วดินจะร่วนซุย มีสัตว์หน้าดินเกิดขึ้นมาก เช่น ไส้เดือน เป็นต้น ถ้าฝังกลบตัวกรดซิลิคอนจะไม่กระจายไปได้ทั่ว
8. ใช้แล้วผลผลิตเพิ่ม รสชาติดี ถ้าฝังกลบปุ๋ยไม่กระจาย

ดังนั้น ปุ๋ยในเครือ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ถ้าเกษตรกรใช้อย่างถูกวิธี จะทำให้เกษตรกรผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใด  จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2  เท่าตัว ทำให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกหายจนได้ทันที  ภายใน 1 ปี  เหตุผลที่เกษตรกรหายจนมีเหตุผลดังนี้คือ  ลงทุนเท่าเดิม แต่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว

        วิธีแก้ไข   ถ้าหากเกษตรกรนำปุ๋ยไปฝังแล้ว  ก็แก้ด้วยการขุดขึ้นมา แล้วกระจายไปให้ทั่ว ๆ