074-357727-30 หรือ 092-3636-914info@fooktiengroup.co.th
12-3-5 + OM10

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หมอเกษตรพลัส 12-3-5 + OM10%

– สำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชผักพืชไร่

– ทำให้ใบสีเขียว ต้นฟื้นตัวเร็ว รากฝอยแข็งแรง ลำต้น กิ่ง ใบ ยอด สมบูรณ์

– ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า เน่าคอดิน และไฟท๊อปเทอร่า

– ลดความเป็นกรดของดิน

– ปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่ทิ้งความเป็นกรดเหลือไว้ในดิน เพราะ การที่ปุ๋ยละลายช้า ทำให้พืชดูดซึมได้ดีจนหมด

6-6-6 + OM10

6-6-6 + OM10% (Organic chemical fertilizer)

 

The fertilizer is generally for all type of plants. It is suitable for plants recovery after harvesting. It helps increase new leaves and speed up leaves growth, helps plants to accumulate nutrients for increasing the yields.

 

Moreover, the fertilizer prevents root rotting symptom from Phytophthora. It also maintain good soil PH level.

4-8-8 + OM10

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หมอเกษตรพลัส 12-3-5 + OM10%

– สำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชผักพืชไร่

– ทำให้ใบสีเขียว ต้นฟื้นตัวเร็ว รากฝอยแข็งแรง ลำต้น กิ่ง ใบ ยอด สมบูรณ์

– ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า เน่าคอดิน และไฟท๊อปเทอร่า

– ลดความเป็นกรดของดิน

– ปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่ทิ้งความเป็นกรดเหลือไว้ในดิน เพราะ การที่ปุ๋ยละลายช้า ทำให้พืชดูดซึมได้ดีจนหมด

Finding stores near your home

Contact Headquarter